– Họ Tên: Đào Quốc Tuấn

 • Chức vụ: Hiệu Trưởng – Quản lí chung
 • SĐT:0919813278
 • Email: vanthi1964@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Văn Hương

 • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng – Quản lí khối 4+5, phong trào
 • SĐT:0673509305
 • Email: nvhuong.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Đào Quốc Tuấn

 • Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng – Quản lí khối 1, 2, 3
 • SĐT:0382270750
 • Email: dqtuan.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Lý Hồng Liên

 • Chức vụ: Chủ tịch công đoàn
 • SĐT:0919947719
 • Email: lyhonglienbp2@gmail.com

– Họ Tên: Đoàn Ngọc Anh

 • Chức vụ: Phó Chủ tịch công đoàn
 • SĐT:0867771272
 • Email: 

– Họ Tên: Nguyễn Thị Mai

 • Chức vụ: Bí Thư Chi Đoàn
 • SĐT:0348900824
 • Email:ntmai.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Ngọc Kim Thơ

 • Chức vụ: Kế toán
 • SĐT:0346944165
 • Email:nnkimtho.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Tống Văn Quốc

 • Chức vụ: Y tế học đường + thủ quĩ
 • SĐT:0949687091
 • Email:tvquoc.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Võ Thị Diễm Thuý

 •  Chức vụ: Tổ trưởng khối 1
 •  SĐT:0945654370
 •  Email:nvtdthuy.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Nguyễn Xuân Hồng

 •  Chức vụ: Tổ trưởng khối 2
 •  SĐT:
 •  Email:

– Họ Tên: Vũ Thị Minh Huệ

 •  Chức vụ: Tổ trưởng khối 3
 •  SĐT:0823348970
 •  Email:vtmhue.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Phạm Văn Danh

 •  Chức vụ: Tổ trưởng khối 4
 •  SĐT:0919630086
 •  Email:pvdanh.thbp2@gmail.com

– Họ Tên: Trần Thi Thuý Nhiều

 •  Chức vụ: Tổ trưởng khối 5
 •  SĐT: 
 •  Email:tttnhieu.thbp2@gmail.com

 

5 thoughts on “Cơ cấu tổ chức

Trả lời