BIÊN BẢN Niêm yết công khai danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sử dụng trong nhà trường năm học 2024-2025

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG NĂM HỌC 2024-2025

THÔNG BÁO Về việc niêm yết công khai Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2024 – 2025 tại trường Tiểu học Bình Phú

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH PHÚ (Kèm theo Quyết định số: 422/QĐ-UBND-HC ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 sử dụng tại các cơ sở giáo dục phổ thông kể từ năm học 2024 – 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

THÔNG BÁO Về việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 được UBND Tỉnh phê duyệt sử dụng trong năm học 2024-2025

grass copy

Kiểm tra trực tuyến

Toán 4

Giáo viênthbinhphu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay

Tiếng việt 5

Giáo viênthbinhphu 
MônMôn Toán
Đăng ký ngay